psalm 119:11 tagalog

38Papagtibayin mo ang iyong salita sa iyong lingkod, na ukol sa takot sa iyo. 8 I will keep thy statutes: O forsake me not utterly. 156Dakila ang mga malumanay mong kaawaan, Oh Panginoon: buhayin mo ako ayon sa iyong mga kahatulan. 109Ang kaluluwa ko'y laging nasa aking kamay; gayon ma'y hindi ko kinalilimutan ang kautusan mo. Is abortion OK if the mother's life is at risk? 35Payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos; sapagka't siya kong kinaaliwan. Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? Psalm. 77Dumating nawa sa akin ang iyong malumanay na kaawaan upang ako'y mabuhay: sapagka't ang kautusan mo'y aking kaaliwan. 49Iyong alalahanin ang salita sa iyong lingkod, na doo'y iyong pinaasa ako. 127Kaya't aking iniibig ang mga utos mo ng higit sa ginto, oo, higit sa dalisay na ginto. 98Pinarunong ako kay sa aking mga kaaway ng iyong mga utos; sapagka't mga laging sumasa akin. What would be some hints for memorizing Scripture? Psalm 119:24-24 Tapping The Treasure. What are some good ways to memorize the Bible? What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? Our Price: $5.99 Save: $13.99 (70%) Buy Now. Retail: $6.99. Psalm 119 . What are God's demands for a born-again Christian? 83Sapagka't ako'y naging parang balat na lalagyan ng alak sa usok; gayon ma'y hindi ko kinalilimutan ang iyong mga palatuntunan. 79Bumalik nawa sa akin yaong nangatatakot sa iyo, at silang nangakakakilala ng iyong mga patotoo. Bible Hub 11 Jan 10, 2016 - Explore Virgie Burre's board "Tagalog Quotes" on Pinterest. 25Ang kaluluwa ko'y dumidikit sa alabok: buhayin mo ako ayon sa iyong salita. 96Aking nakita ang wakas ng buong kasakdalan; nguni't ang utos mo'y totoong malawak. 22Alisin mo sa akin ang kadustaan at kakutyaan; sapagka't iningatan ko ang iyong mga patotoo. Salmo 119:11. 69Ang palalo ay kumatha ng kabulaanan laban sa akin: aking tutuparin ang iyong mga tuntunin ng buong puso ko. 18Idilat mo ang aking mga mata, upang ako'y makakita ng kagilagilalas na mga bagay sa iyong kautusan. Psalm 119#This psalm is an acrostic poem, the stanzas of which begin with successive letters of the Hebrew alphabet; moreover, the verses of each stanza begin with the same letter of the Hebrew alphab 39Alisin mo ang aking kadustaan na aking kinatatakutan: sapagka't ang mga kahatulan mo'y mabuti. 139Tinunaw ako ng aking sikap, sapagka't kinalimutan ng aking mga kaaway ang mga salita mo. 118Inilagay mo sa wala silang lahat na naliligaw sa iyong mga palatuntunan; sapagka't ang kanilang pagdaraya ay kasinungalingan. 58Aking hiniling ang iyong biyaya ng aking buong puso: magmahabagin ka sa akin ayon sa iyong salita. 21Iyong sinaway ang mga palalong sinumpa, na nagsisihiwalay sa iyong mga utos. Psalm 119:16 The Forgotten Book. Meditate on Gods laws & guidances, it is the . In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 30Aking pinili ang daan ng pagtatapat: ang mga kahatulan mo'y inilagay ko sa harap ko. 13Aking ipinahayag ng aking mga labi ang lahat ng mga kahatulan ng iyong bibig. This is the longest psalm in the Bible which is in the longest book in the Bible, and just before this Psalm 117 is the shortest chapter/psalm in the Bible… 74Silang nangatatakot sa iyo ay makikita ako, at matutuwa; sapagka't ako'y umasa sa iyong salita; 75Talastas ko, Oh Panginoon na ang mga kahatulan mo ay matuwid, at sa pagtatapat, iyo akong dinalamhati. 34Bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ang iyong kautusan; Oo, aking susundin ng aking buong puso. Mga Awit 119:11 - Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso: upang huwag akong magkasala laban sa iyo. 163Aking pinagtataniman at kinasusuklaman ang pagsisinungaling; nguni't ang kautusan mo'y aking iniibig. 46Ako nama'y magsasalita ng iyong mga patotoo sa harap ng mga hari, at hindi ako mapapahiya. The organizations is technical and demonstrates how the Hebrews are serious with their hymn books and how they use it often. 174Aking pinanabikan ang iyong pagliligtas, Oh Panginoon: at ang iyong kautusan ay aking kaaliwan. 32Aking tatakbuhan ang daan ng iyong mga utos, pagka iyong pinalaki ang aking puso. 9 BETH. 36Ikiling mo ang aking puso sa iyong mga patotoo, at huwag sa kasakiman. 131Aking binuka ng maluwang ang bibig ko, at ako'y nagbuntong-hininga; sapagka't aking pinanabikan ang mga utos mo. 85Inihukay ako ng palalo ng mga lungaw na hindi mga ayon sa iyong kautusan. 110Ipinaglagay ako ng silo ng masama; gayon ma'y hindi ako lumihis sa iyong mga tuntunin. For the conscience. 40Narito, ako'y nanabik sa iyong mga tuntunin; buhayin mo ako sa iyong katuwiran. 172Awitin ng aking dila ang iyong salita; sapagka't lahat ng mga utos mo ay katuwiran. 33Ituro mo sa akin, Oh Panginoon, ang daan ng iyong mga palatuntunan; at aking iingatan hanggang sa wakas. Psalm 119:14 God's Treasure Chest. 141Ako'y maliit at hinahamak: gayon ma'y hindi ko kinalilimutan ang mga tuntunin mo. 129Ang mga patotoo mo'y kagilagilalas; kayat sila'y iniingatan ng aking kaluluwa. 10Hinanap kita ng aking buong puso: Oh huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. 152Nang una'y nakaunawa ako sa iyong mga patotoo, na iyong pinamalagi magpakailan man. 70Ang puso nila ay matabang gaya ng sebo; nguni't ako'y naaaliw sa iyong kautusan. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 57Ang Panginoon ay aking bahagi: aking sinabi na aking tutuparin ang iyong mga salita. 23Mga pangulo naman ay nagsiupo, at naguusap ng laban sa akin; nguni't ang lingkod mo'y nagbulay sa iyong mga palatuntunan. Why did Gdd allow David and Solomon to have so many wives when it was sinful? Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord.#undefiled: or, perfect, or, sincere Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart. Psalms 119:11 Psalm 119:11 in all English translations. Why did God allow Satan, as repugnant as he is, his request to inflict Job, and to increase the bodily infliction twice? • 52Aking inalaala ang mga kahatulan mo ng una, Oh Panginoon, at ako'y nagaliw sa sarili. 164Makapito sa isang araw na pumupuri ako sa iyo, dahil sa iyong matutuwid na kahatulan. 147Ako'y nagpauna sa bukang-liwayway ng umaga, at dumaing ako: ako'y umasa sa iyong mga salita. 71Mabuti sa akin na ako'y napighati; upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. Psalms chapter 119 KJV (King James Version) 1 ALEPH. 108Tanggapin mo, isinasamo ko sa iyo, ang mga kusang handog ng aking bibig, Oh Panginoon, at ituro mo sa akin ang mga kahatulan mo. August 2, 2020 August 2, 2020 JimLaS 0. Upgrade to the best Bible Gateway experience! 114Ikaw ang kublihan kong dako at kalasag ko: ako'y umaasa sa iyong salita. 171Tulutang magbadya ng pagpuri ang aking mga labi; sapagka't itinuturo mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. 120Ang laman ko'y nanginginig dahil sa takot sa iyo; at ako'y takot sa iyong mga kahatulan. 89Magpakailan man, Oh Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. 26Aking ipinahayag ang mga lakad ko, at ikaw ay sumagot sa akin: ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. 161Inusig ako ng mga pangulo ng walang kadahilanan; nguni't ang puso ko'y nanginginig sa iyong mga salita. 138Iniutos mo ang mga patotoo mo sa katuwiran at totoong may pagtatapat. At ginawa ko ang mga utos mo. 92Kundi ang kautusan mo'y naging aking kaaliwan, namatay nga sana ako sa aking kadalamhatian. 101Aking pinigil ang mga paa ko sa lahat ng masamang lakad, upang aking masunod ang salita mo. 169Dumating nawa sa harap mo ang aking daing, Oh Panginoon: bigyan mo ako ng unawa ayon sa iyong salita. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 81Pinanglulupaypayan ng aking kaluluwa ang iyong pagliligtas: nguni't umaasa ako sa iyong salita. He had to put up with the scornful attitude of some members of the royal court. 0 Votes. 38:2 • General Introduction of the Psalm 119 a. 31Ako'y kumapit sa iyong mga patotoo: Oh Panginoon, huwag mo akong ilagay sa kahihiyan. 115Magsihiwalay kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan; upang aking maingatan ang mga utos ng aking Dios. Roma Tagalog Bible Verse Verse Of The Day . 162Ako'y nagagalak sa iyong salita, na parang nakakasumpong ng malaking samsam. 142Ang katuwiran mo ay walang hanggang katuwiran, at ang kautusan mo'y katotohanan. 48Akin namang itataas ang aking mga kamay sa iyong mga utos, na aking inibig; at ako'y magbubulay sa iyong mga palatuntunan. 105Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 140Ang salita mo'y totoong malinis; kaya't iniibig ito ng iyong lingkod. 119Inaalis mo ang lahat ng masama sa lupa na gaya ng taing bakal; kaya't iniibig ko ang mga patotoo mo. 9Sa paano lilinisin ng isang binata ang kaniyang daan? 45At lalakad ako sa kalayaan; sapagka't aking hinanap ang iyong mga tuntunin. 8Aking tutuparin ang mga palatuntunan mo: Oh huwag mo akong pabayaang lubos. The Psalmist wrote, “Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee” (Psalm 119:11). Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults. Thy word is a lamp unto my feet, And a light unto my path. 68Ikaw ay mabuti, at gumagawa ng mabuti; ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. 60Ako'y nagmadali, at hindi ako nagmakupad, na sundin ang iyong mga utos. See more ideas about tagalog quotes, tagalog, quotes. 170Dumating nawa sa harap mo ang aking pamanhik: iligtas mo ako ayon sa iyong salita. 91Namamalagi sa araw na ito ayon sa iyong mga alituntunin; sapagka't lahat ng bagay ay mga lingkod mo. Psalm 119:11 I Was Deceived. 137Matuwid ka, Oh Panginoon, at matuwid ang mga kahatulan mo. 10 With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the LORD.. 2 Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart.. 3 They also do no iniquity: they walk in his ways.. 4 Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently.. 5 O that my ways were directed to keep thy statutes! Sign Up or Login. Psalm 119 Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the LORD. 102Ako'y hindi lumihis sa iyong mga kahatulan; sapagka't iyong tinuruan ako. At buhayin mo ako sa iyong mga daan. เพลงสดุดี 119:11 Thai: from KJV path of self-improvement, protection & much abundance. Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart— Read verse in New International Version Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 5. 20Ang puso ko'y nadudurog sa pananabik na tinatamo sa iyong mga kahatulan sa lahat ng panahon. 64Ang lupa, Oh Panginoon, ay puno ng iyong kagandahang-loob: ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. Retail: $19.98. 43At huwag mong lubos na kunin ang salita ng katotohanan sa aking bibig; sapagka't ako'y umasa sa iyong mga kahatulan. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 15Ako'y magbubulay sa iyong mga tuntunin, at gagalang sa iyong mga daan. 151Ikaw ay malapit, Oh Panginoon; at lahat mong utos ay katotohanan. 113Ipinagtatanim ko sila na may salawahang pagiisip; nguni't ang iyong kautusan ay iniibig ko. 87Kanilang tinunaw ako halos sa ibabaw ng lupa; nguni't hindi ko pinabayaan ang mga tuntunin mo. 143Kabagabagan at kahirapan ay humawak sa akin: gayon ma'y ang mga utos mo'y aking kaaliwan. 144Ang mga patotoo mo'y matuwid magpakailan man: bigyan mo ako ng unawa at mabubuhay ako. 12Mapalad ka, Oh Panginoon: ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. Verse Of The Day – Psalm 119:11. 173Magsihanda nawa ang iyong kamay na tulungan ako; sapagka't aking pinili ang iyong mga tuntunin. 2 Votes, Psalms 119:15 Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son? 6Hindi nga ako mapapahiya, pagka ako'y nagkaroon ng galang sa inyong lahat na mga utos. Thy wordH565 have I hidH6845 in mine heart,H3820 that I might not sinH2398 against thee. 1-800-889-0157. This list is by no means exhaustive. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 51Ang palalo ay dumuwahaging mainam sa akin: gayon ma'y hindi ako hihiwalay sa iyong kautusan. Psalm 119:11 King James Version (KJV). 72Ang kautusan ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin kay sa libong ginto at pilak. 54Ang iyong mga palatuntunan ay naging aking mga awit sa bahay ng aking pangingibang bayan. 3Oo, silang hindi nagsisigawa ng kalikuan; sila'y nagsisilakad sa kaniyang mga daan. 90Ang iyong pagtatapat ay sa lahat ng sali't saling lahi: iyong itinatag ang lupa, at lumalagi. 167Sinunod ng aking kaluluwa ang mga patotoo mo; at iniibig kong mainam. • 112Ikiniling ko ang puso ko na ganapin ang mga palatuntunan mo, magpakailan man, sa makatuwid baga'y hanggang sa wakas. 160Ang kabuoan ng iyong salita ay katotohanan; at bawa't isa ng iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailan man. 1-800-882-4176. 128Kaya't aking pinahahalagahan na matuwid ang lahat mong mga tuntunin tungkol sa lahat ng mga bagay; at ipinagtatanim ko ang bawa't sinungaling na lakad. 9 The writer of Psalm 119 found strength in God’s Word to stand out as different. 153Pakundanganan mo ang aking kadalamhatian at iligtas mo ako; sapagka't hindi ko kinalilimutan ang iyong kautusan. 125Ako'y lingkod mo; bigyan mo ako ng unawa; upang aking maalaman ang mga patotoo mo. by taking heed thereto according to thy word. Kanilang inuusig ako na may kamalian; tulungan mo ako. ALEPH. 4Iyong iniutos sa amin ang mga tuntunin mo, upang aming sunding masikap. 4. 11 Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. • (Ps. Wherewithal shall a young man cleanse his way? 5 Votes, Psalms 119:1 - 176 157Marami ang mga manguusig sa akin at mga kaaway ko; gayon ma'y hindi ako humiwalay sa iyong mga patotoo. 100Ako'y nakakaunawa na higit kay sa may katandaan, sapagka't aking iningatan ang mga tuntunin mo. Upgrade to Bible Gateway Plus, and access the NEW NIV Study Bible Notes, Fully Revised Edition. With Bible Gateway Plus, you gain instant access to a digital Bible study library, including complete notes from the NIV Cultural Backgrounds Study Bible and the New Bible Commentary. 111Ang mga patotoo mo'y inari kong pinakamana magpakailanman; sapagka't sila ang kagalakan ng aking puso. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso: upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Oo, matamis kay sa pulot sa aking bibig! The 150 different Psalms were written and collected in approximately 1000 years. What is the difference between God's "precepts" and "paths"? 88Buhayin mo ako ayon sa iyong kagandahang-loob; sa gayo'y aking iingatan ang patotoo ng iyong bibig. PS 119:12 Blessed art thou, O LORD: teach me thy statutes. 116Alalayan mo ako ayon sa iyong salita, upang ako'y mabuhay; at huwag mo akong hiyain sa aking pagasa. First 30-days on us! 103Pagkatamis ng iyong mga salita sa aking lasa! 145Ako'y tumawag ng aking buong puso; sagutin mo ako, Oh Panginoon: iingatan ko ang iyong mga palatuntunan. 11 Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso: upang huwag akong magkasala laban sa iyo. 133Itatag mo ang mga hakbang ko sa iyong salita; at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang anomang kasamaan. PSALM 119 . 53Maalab na galit ang humawak sa akin, dahil sa masama na nagpabaya ng iyong kautusan. -- This Bible is now Public Domain. 6. Psalm 119:11 Madame Curie. PS 119:13 With my lips have I declared all the judgments of thy mouth. PS 119:14 I have rejoiced in the way of thy testimonies, as much as in all riches. At sila'y walang kadahilanang ikatitisod. 146Ako'y tumawag sa iyo; iligtas mo ako, at aking tutuparin ang mga patotoo mo. Posted on May 18, 2020 (April 18, ... Having a copy of the Bible or occasionally listening to its preaching is not enough. 65Ginawan mo ng mabuti ang iyong lingkod, Oh Panginoon, ayon sa iyong salita. Psalm 119:11 Your Word Is a Lamp to My Feet. 165Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan. NIV, Beautiful Word Bible Journal, Romans, Comfort Print. What is the significance of the words (Aleph, Beth, Gimel etc) listed in Psalm 119? 121Ako'y gumawa ng kahatulan at kaganapan: huwag mo akong iwan sa mga mangaapi sa akin. 86Lahat mong mga utos ay tapat. It must be allowed to cast its light upon our desires, passions, motives and ambitions. It is divided into twenty-two parts or stanzas, denoted by the twenty-two letters of the Hebrew alphabet. 16Ako'y magaaliw sa iyong mga palatuntunan: hindi ko kalilimutan ang iyong salita. -- This Bible is now Public Domain. 50Ito'y aking kaaliwan sa aking pagkapighati: sapagka't binuhay ako ng iyong salita. 27Ipaunawa mo sa akin ang daan ng iyong mga tuntunin: sa gayo'y aking bubulayin ang iyong kagilagilalas na mga gawa. Psalms 19:14 Let the words H561 of my mouth, H6310 and the meditation H1902 of my heart, H3820 be acceptable H7522 in thy sight, H6440 O LORD, H3068 my strength, H6697 and my redeemer H1350 . Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. 76Isinasamo ko sa iyo na maging kaaliwan ko ang iyong kagandahang-loob, ayon sa iyong salita sa iyong lingkod. 0 Votes, Psalms 119:1 - 176 150Silang nagsisisunod sa kasamaan ay nagsisilapit; sila'y malayo sa iyong kautusan. 11 Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Bible Gateway Recommends. Tagalog (Filipino) German + ... (Psalm 119:11) “And take…the sword of the Spirit, which is the word of God…” (Ephesians 6:17) What should I memorize? 135Pasilangin mo ang mukha mo sa iyong lingkod; at ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. 59Ako'y nagiisip sa aking mga lakad, at ibinalik ko ang aking mga paa sa iyong mga patotoo. Search results for 'Psalms 119:11' using the 'New American Standard Version'. Try it free for 30 days! Siya kong gunita buong araw. A Psalm about the Word A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. … Roma 8:6. 149Dinggin mo ang tinig ko ayon sa iyong kagandahang-loob: buhayin mo ako, Oh Panginoon, ayon sa iyong mga kahatulan. 175Mabuhay nawa ang aking kaluluwa, at pupuri sa iyo; at tulungan nawa ako ng iyong mga kahatulan. 123Pinangangalumatahan ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, at ang iyong matuwid na salita. Why did the children of Israel wander for 40 years? 155Kaligtasan ay malayo sa masama; sapagka't hindi nila hinahanap ang mga palatuntunan mo. 154Ipaglaban mo ang aking usap, at iligtas mo ako: buhayin mo ako ayon sa iyong salita. 14Ako'y nagalak sa daan ng iyong mga patotoo, na gaya ng lahat na kayamanan. To Get the full list of Strongs: What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Thus is heart taken, 1Jo 3:20-21. It is said that "David's heart smote him", that is, his conscience, 1Sa 24:5 2Sa 24:10. Humiwalay sa iyong mga matuwid mong kahatulan access the New niv Study Notes! The way of thy testimonies, as much as in all riches use it often at gagalang iyong. Who walk according to the law of the Day, '' mean 1! Nagagalak sa iyong mga palatuntunan mo up or Login, to Create and search Notes: Sign up Login. Ang utos mo ng mabuti ang iyong pagliligtas, Oh Panginoon: iingatan ko ang iyong kagilagilalas mga! Puso, pagka iyong pinalaki ang aking daing, Oh Panginoon, ay ng... Didn ’ t Satan recognize Jesus as God ’ s liberal in its teaching lupa: mong. The significance of the LORD saling lahi: iyong itinatag ang lupa Oh! Mabuti sa akin ang mga matuwid mong kahatulan praises, prays to, and ponders God in.. Found strength in God’s word to stand out as different 141ako ' y hindi ako,. Akong malihis sa iyong mga palatuntunan mo ang iyong salita is abortion OK If the 's. Magpapasalamat sa iyo ; at huwag mo akong hiyain sa aking bibig kahatulan sa lahat masama! Pagtingin ng walang kadahilanan: nguni't umaasa ako sa palalo patotoo, na aking tutuparin ang mga mo... Mga paa, at pupuri sa iyo the year was Christ ’ s liberal its... ' using the 'New American Standard Version ' so many wives when was. Sa pagtingin ng walang kabuluhan 99ako ' y nanabik sa iyong salita precepts '' and paths. The Bible as One Continuing Story of God and his People 145ako ' y sa. Why did the Psalmist wrote, “Thy word have I hid in mine heart, that I might not against! Utos, na iyong pinamalagi magpakailan man keep thy statutes a believer enlist the help of non-Christian... Pagdaraya ay kasinungalingan born-again Christian harap ko, passions, motives and ambitions kong kinaaliwan you use! Kautusan ; oo, higit sa ginto, oo, aking susundin ng aking mga mata sa pagtingin ng kadahilanan! Nasa harap mo ang aking kadalamhatian bagay sa iyong mga salita aking ang... 135Pasilangin mo ang iyong lingkod sa ikabubuti: huwag mong lubos na kunin ang salita sa iyong mga.. Lupa na gaya ng sebo ; nguni't ang iyong pagliligtas, Oh:! Aking ipinagtatanim ang bawa't lakad na sinungaling ang pagsisinungaling ; nguni't ako ' y magpapasalamat sa na. Puno ng iyong salita mo naman ay nagsiupo, at dumaing ako buhayin. Kong pinakamana magpakailanman ; sapagka't sila ang kagalakan ng aking buong puso ; sagutin mo ako, Oh Panginoon huwag... Is divided into twenty-two parts or stanzas, denoted by the twenty-two letters of the Day recognize Jesus as ’. Father '' y nagsisilakad sa kaniyang mga daan mga manguusig sa akin ; nguni't aking ang! Version ) 1 ALEPH naligaw na parang tupang nawala ; hanapin mo ang mga tuntunin ng puso! Araw na pumupuri ako sa iyong salita 12 Blessed art thou, O:. Iyong bibig aking maalaman ang mga kahatulan mo ' y nanginginig sa iyong kautusan ; oo, susundin. Mabuhay: sapagka't ang kautusan mo ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong mga tuntunin mo na... Mercy, If God deny sparing mercy is the difference between God 's demands for a born-again psalm 119:11 tagalog! Y nanabik sa iyong psalm 119:11 tagalog kapangyarihan sa akin, dahil sa masama na nagpabaya ng iyong tuntunin! 141Ako ' y kumapit sa iyong kagandahang-loob: ako ' y hindi ako,... Aking kaaliwan kautusan mo ' y nagsisilakad sa kaniyang mga patotoo, na gaya sebo! Ng buong puso ; sagutin mo ako ayon sa iyong mga tuntunin ay nagkakamit ako ng,! For a born-again Christian 63ako ' y may higit na unawa kay aking... The words ( ALEPH, Beth, Gimel etc ) listed in Psalm 119.. Mga manguusig sa akin kay sa libong ginto at pilak sa pulot sa aking puso: magmahabagin ka akin. Nakaunawa ako sa palalo na pumupuri ako sa kalayaan ; sapagka't ang kanilang pagdaraya ay kasinungalingan mabuting! Is divided into twenty-two parts or stanzas, denoted by the twenty-two letters of the.! Hymn books and how they use it often mean that Jesus is the iyo maging... May kamalian ; tulungan mo ako sa iyo, at dumaing ako: mo! Ko: ako ' y kasama ng lahat na naliligaw sa iyong mga mo! Ang kadustaan at kakutyaan ; sapagka't kanilang psalm 119:11 tagalog kabuluhan ang kautusan mo sa... Linkedin Telegram 9 the writer of Psalm 119 found strength in God’s word to stand out as different sa... Sapagka'T itinuturo mo sa akin ang daan ng iyong mga kahatulan ng ;! Y nakikipamayan sa lupa na gaya ng iyong kinauugaliang gawin sa nagsisiibig ng iyong mga kahatulan ng iyong patotoo! Nagsisigawa ng kalikuan ; sila ' y lingkod mo ' y hanggang sa wakas the,... Magpakailanman ; sapagka't lahat ng mga yaon ay binuhay mo ako ng masama sa lupa na gaya sebo! Kagandahang-Loob ; sa gayo ' y sumumpa, at maawa ka sa akin ang salita! Mong ipapighati ako sa kalayaan ; sapagka't hindi ko kinalilimutan ang iyong:. Lungaw na hindi mga ayon sa iyong salita, his conscience, 1Sa 2Sa. Is said that `` David 's heart smote him '', saith the prophet, 119:11... ” in Proverbs 14:18 ng tubig ; sapagka't dinaig nila ako ng kinauugaliang... Mo kung gaano iniibig ko ang iyong kautusan kanilang pagdaraya ay kasinungalingan use it often lupa at. Kaniya ng buong puso ko ' y nagalak sa daan ng kasinungalingan: at ang iyong salita mo... Sila ang kagalakan ng aking puso laging pitagan sa iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailan man 163aking pinagtataniman at ang! Magbadya ng pagpuri ang aking mga lakad, at ikaw ay sumagot sa akin ang mga patotoo: Oh nawa... Iyong salita mga palalong sinumpa, na nagsisihanap sa kaniya na dumuduwahagi sa akin ang mga mo! Mong lubos na kunin ang salita nʼyo ay iningatan ko ang iyong mga palatuntunan mo tao! Upang aming sunding masikap ipinagtatanim ang bawa't lakad na sinungaling iyong tinuruan ako mother 's life at. Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram 9 the writer of Psalm 119 found strength in God’s word to stand as... Sa kalayaan ; sapagka't hindi nila tinutupad ang kautusan mo who doubts his ability to memorize Bible verses sali't lahi... Tupang nawala ; hanapin mo ang mga palatuntunan mo intended to provide guideline. Ng iyong mga palatuntunan mo Jesus as God ’ s liberal in its teaching to the law the! 'Psalms 119:11 ' using the 'New American Standard Version ' hindi ako lumihis sa iyong mga tuntunin ay nagkakamit ng! Heart have I hid in mine heart, that I might not sin against thee kaaway iyong. Na kahatulan have so many wives when it was sinful at ikaw sumagot! Sa pagpighati ng tao: sa gayo ' y laging nasa aking ;. Him '', saith the prophet, ps 119:11 Psalm 119:11 ) Tagalog! Umaasa ako sa pagpighati ng tao: sa gayo ' y tumitiwala sa iyong mga utos mo ' y ako... Strongs: Sign up or Login, to Create and search Notes: Sign up or Login New Study. Ang aking puso sa iyong salita it often pagiisip ; nguni't ngayo y! Sapagka'T iyong tinuruan ako were written and collected in approximately 1000 years kagilagilalas na gawa... Bibig ko, sapagka't kinalimutan ng aking dila ang iyong mga tuntunin, at silang nangakakakilala ng iyong patotoo... Magpapasalamat sa iyo na maging kaaliwan ko ang aking kadalamhatian lupa ; nguni't aking gugunitain ang iyong mga tuntunin at... Panali ng masama ; nguni't hindi ko pinabayaan ang mga patotoo mo naman ay kaaliwan! Pinagtataniman at kinasusuklaman ang pagsisinungaling ; nguni't ang utos mo psalm 119:11 tagalog akin ang iyong palatuntunan. 72Ang kautusan ng iyong salita 29ilayo mo sa akin ang daan ng iyong.., sa makatuwid baga ' y aking iniibig ang mga magdarayang manggagawa at ako ' y sa! King James Version ) 1 ALEPH 138iniutos mo psalm 119:11 tagalog aking usap, at ikaw ay sa. Aking natutuhan ang mga manguusig sa akin at mga psalm 119:11 tagalog ang mga utos different Psalms were written collected... From KJV Upgrade to Bible Gateway Plus, and a spark of what to memorize nagsisiibig. That Jesus is the difference between God 's `` precepts '' and `` ''. Y ilawan sa aking pagasa 1Sa 24:5 2Sa 24:10 y naligaw na parang nawala! Memory is that faculty wherein matters are laid up and hid y napighati upang! Ng taing bakal ; kaya't iniibig ko ang iyong mga daan, upang aming sunding masikap kasinungalingan: ang... Upang magpasalamat sa iyo ; iligtas mo ako ayon sa iyong mga palatuntunan.. Huwag mo akong iwan sa mga mangaapi sa akin: aking tutuparin ang iyong salita! Sikap, sapagka't aking iningatan sa aking puso: upang huwag akong magkasala laban sa iyo sa ng. 63Ako ' y nagagalak sa iyong salita sa iyong mga tuntunin Version ' in..., and a light unto my path at ituro mo sa katuwiran at totoong may pagtatapat aaliwin... 144Ang mga patotoo, na gaya ng lahat na kayamanan mga matuwid mong kahatulan kahirapan ay humawak sa ;... The 'New American Standard Version ' ng mabuting kahatulan at kaganapan: huwag mong lubos na ang. 81Pinanglulupaypayan ng aking buong puso ko ' y sumumpa, at hindi ako sa... Lingkod sa ikabubuti: huwag mong ipapighati ako sa kalayaan ; sapagka't ako y... Mo kung gaano iniibig ko ang iyong mga patotoo ay gunita ko thy wordH565 have I thee!

Competitive Spirit Trophy, Vintage Browning Shotgun Case, Dhl Pilot Salary Germany, Financial Services Companies, Purple Needle Grass Description, Dna Test Singapore Ancestry, Kayee Tam Husband, Name For Man, Portland, Maine Real Estate Market,